Pekin gatnawlaryň ýatyrlandygy barada


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2019-nСоV) täze görnüşli koronowirus keseliniň ýaýramagyna ýol bermezlik boýunça öňüni alyş (prewentiw) çäreleri geçirmek

maksady bilen, “Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Aşgabat-Pekin-Aşgabat ugry boýunça ýerine

ýetirilýän gatnawlary 2020-nji ýylyň fewral aýynyň 1-den ýatyrýandygy hakynda habar berýär.

Hytaý Halk Respublikasynda koronowirus keselinden ýogalanlaryň sany 170 adama ýetdi, kesellänleriň sany bolsa – 7 müň adama.

Fransiýa, Finlýandiýa, Tailand, Malaýziýa döwletlerinde, ABŞ-da we beýleki ýurtlarda koronowirus keseli bilen kesellän adamlaryň

bardygy tassyklandy.

Fransiýa, Finlýandiýa, Tailand, Malaýziýa döwletlerinde, ABŞ-da we beýleki ýurtlarda koronowirus keseliniň ýüze çykandygy tassyklandy.

Keseliň ilkinji alamatlary: ýokary derejeli temperatura, bogazagyry, üsgülewük,  demgysma, içgeçme. Keselden goranmagyň iň gowy

usuly – adaty arassaçylyk serişdeleri.  

Size ýetirilen oňaýsyzlyklar üçin “Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ötünç soraýar, emma ýolagçylarymyzyň

we ekipaž agzalarymyzyň howpsuzlygy – esasy ileri tutulýan ugurlarymyzyň biri bolup durýar.

Gatnawlarymyzyň dikeldilmegi hakynda öňünden habar beriler.

0