Ýaponiýa syýahatçylyk

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ähli pudaklarynda uly ösüşler gazanylýar. Şol sanda, senagat we kommunikasiýa ulgamy hem ösüşlere beslenýär. Döwlet Baştutanymyzyň tagallalary netijesinde, Aziýa — Ýuwaş ummany (AÝU) sebitiniň döwletleri bilen howa gatnawlary
ýola goýlup, bu ugurda baý tejribesi bolan döwletler bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek möhüm wezipelerimiziň biri bolup durýar. Bu babatda Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyklar möhüm orun eýeleýär. Bu gatnaşyklar iki ýurduň arasyndaky ýylsaýyn täze mazmuna eýe bolýan we has-da jebisleşýän köpýyllyk dostlugyň, şeýle-de özara bähbitli hyzmatdaşlygyň mäkäm binýadyny emele getirýär.

        “Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine degişli bolan, Boeing 777-200 LR kysymly howa gämisi uzak aralyklara uçuşlary amala aşyrmaga niýetlenendir. Milli Liderimiziň tagallalary netijesinde satyn alnan we üsti
ýetirilýän şeýle kämil uçarlaryň gatnaw çygyrlarynyň barha giňeldilmegi   Aziýa — Ýuwaş ummany sebitiniň ýurtlary bilen döwletara gatnaşyklaryny has-da berkitmäge ýardam eder.

        “Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýerine ýetirýän halkara gatnawlarynyň geografiýasyny giňeltmek, şeýle-de Aziýa — Ýuwaş ummany (AÝU) döwletleriniň ýük hem-de ýolagçy gatnawlarynyň bazarlaryny öwrenmek maksady
bilen, 2019-njy ýylyň iýun aýynyň 26 — 30-y aralygynda Aşgabat — Tokio — Aşgabat halkara ugry boýunça ilkinji sapar mahabat gatnawlarynyň ikisi ýerine ýetirildi.
Bu gatnawlaryň netijesinde, ýolagçylaryň müňe golaýynyň uçuşy amala aşyryldy. Bu bolsa ýurdumyzyň ykdysadyýeti
senagatlaşdyrmaga hem-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge gönükdirilen syýasatynyň barha giň gerime eýe bolýandygyny alamatlandyrýar. Bu bolsa Ýaponiýa döwleti, onuň işewürlik, syýahatçylyk hem-de maliýe pudaklary bilen netijeli hyzmatdaşlygy has-da giňeltmek, maýa goýum işjeňligini artdyrmak, täze bilelikdäki iri taslamalara ýol açmak üçin uly mümkinçilikdir we ol Türkmenistanyň üstaşyr ulag kuwwatyny has-da artdyrarmagyna itergi berer. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ähli pudaklarynda uly ösüşler gazanylýar. Şol sanda, senagat we kommunikasiýa ulgamy hem ösüşlere beslenýär. Döwlet Baştutanymyzyň tagallalary netijesinde, Aziýa — Ýuwaş ummany (AÝU) sebitiniň döwletleri bilen howa gatnawlary ýola goýlup, bu ugurda baý tejribesi bolan döwletler bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek möhüm wezipelerimiziň biri bolup durýar. Bu babatda Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyklar möhüm orun eýeleýär. Bu gatnaşyklar iki ýurduň arasyndaky ýylsaýyn täze mazmuna eýe bolýan we has-da jebisleşýän köpýyllyk dostlugyň, şeýle-de özara bähbitli hyzmatdaşlygyň mäkäm binýadyny emele getirýär.

Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine degişli bolan, Boeing 777-200 LR kysymly howa gämisi uzak aralyklara uçuşlary amala aşyrmaga niýetlenendir. Milli Liderimiziň tagallalary netijesinde satyn alnan we üsti ýetirilýän şeýle kämil uçarlaryň gatnaw çygyrlarynyň barha giňeldilmegi   Aziýa — Ýuwaş ummany sebitiniň ýurtlary bilen
döwletara gatnaşyklaryny has-da berkitmäge ýardam eder.

        “Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýerine ýetirýän halkara gatnawlarynyň geografiýasyny giňeltmek, şeýle-de Aziýa — Ýuwaş ummany (AÝU) döwletleriniň ýük hem-de ýolagçy gatnawlarynyň bazarlaryny öwrenmek maksady
bilen, 2019-njy ýylyň iýun aýynyň 26 — 30-y aralygynda Aşgabat — Tokio — Aşgabat halkara ugry boýunça ilkinji sapar mahabat gatnawlarynyň ikisi ýerine ýetirildi. Bu gatnawlaryň netijesinde, ýolagçylaryň müňe golaýynyň uçuşy amala aşyryldy. Bu bolsa ýurdumyzyň ykdysadyýeti
senagatlaşdyrmaga hem-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge gönükdirilen syýasatynyň barha giň gerime eýe bolýandygyny alamatlandyrýar. Bu bolsa Ýaponiýa döwleti, onuň işewürlik, syýahatçylyk hem-de maliýe pudaklary bilen netijeli hyzmatdaşlygy has-da giňeltmek, maýa goýum işjeňligini artdyrmak, täze bilelikdäki iri taslamalara ýol açmak üçin uly mümkinçilikdir we ol Türkmenistanyň üstaşyr ulag kuwwatyny has-da artdyrarmagyna itergi berer.

 

Gürrüňi edilýän ugur boýunça ilkinji göni awiagatnawyň ýolagçylarynyň arasynda milli ykdysadyýetiň dürli pudaklarynyň işgärleri, syýahatçylar, köpçülikleýin habar beriş erişdeleriniň wekilleri, ürkmen we ýapon telekeçileri hem bar. Bu ýagdaý ikitaraplaýyn işewür gatnaşyklaryň ýylsaýyn ösýändigine şaýatlyk edýär. Türkmen uçarmanlary Aşgabat şäherinden daşary ýurtlaryň sekizisine, şol sanda şäherleriň on üçüsine yzygiderli howa gatnawlary ýerine ýetirýär.

          Türkmenistanyň milli awiaparky «Boeing» kompaniýasynyň häzirki zaman ýolagçy howa gämileri bilen, meýilnama laýyklykda, öz hatarlaryny doldurýar. Bu bolsa halkara gatnawlaryň täze ugurlarynyň açylmagyna mümkinçilik döredýär. “Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti häzirki wagtda Günorta-Gündogar Aziýada ýerleşýän Malaýziýanyň paýtagty Kuala-Lumpur şäherine yzygiderli howa gatnawyny täzeden dikeltmegi, mundan başga-da
uçuş geografiýasyny ösdürmek maksady bilen Hoşimin şäherine (Wýetnam) we Saud Arabystany Patyşalygynyň Arawiýa ýarymadasynda ýerleşýän Jidda şäherine uçuşlary amala aşyrmagy meýilleşdirýär.         

 


 

0