Ýerli ugurlarynyň, nyrhlarynyň ulanyş şertleri bilen tanşyp bilersiňiz.

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň ýerli ugurlaryny “Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň howa gämilerinde ýerine ýetirmek boýunça gatnawlarda Türkmenistanyň raýatlary bolan ýolagçy nyrhlaryň ulanyş şertleri

Ekonom klass

V - Türkmenistanyň raýatlary üçin

aňryçäk duralga 90 gün

Uguryň görnüşi – bir tarapa (OW) we gidiş-gaýdyş (RT)

Daşamak hakyndaky şertnamasynyň ýatyrylmagy (şertleriň üýtgedilmegi) boýunça tölegler:

  • Uçuşa gelmedik ýagdaýynda awiabilediň tutumy 25% barabar (uçuşdan 40 minut öň we soň) ýöne ýersiz INF kategoriýaly ýolagçylar muňa degişli däl;

Uçuşdan ýüz döndirilen ýagdaýyndaky tutumlar, ýöne ýersiz INF kategoriýaly ýolagçylar muňa degişli däl:

  • Uçuş wagtyna 24 sagatdan az galanda we 3 sagatda çenli tabşyrylan ýagdaýynda 10% tutum tutulýar;
  • Uçuş wagtyndan ýüz öwürilen ýagdaýynda gatnawyň ýerine ýetirmegine 3 sagatdan az galanda 25% tutum tutulýar;
  • Uçuşdan mejbury ýüz öwürilen ýagdaýynda 0 % tutum tutulmaýar (doly gaýtaryp berilmeklige degişlidir);

Uçuş wagtyny üýtgetmek üçin tutumlar:

  • 24 sagatdan az galanda we 3 sagatdan köp bolan ýagdaýynda 10% tutum tutulýar;
  • Gatnawyň ýerine ýetirilmegin 3 sagatdan az galan ýagdaýynda 25% tutum tutulýar;
  • Uçuşyň şertlerinden mejbury ýüz öwürilen ýagdaýynda 0 % tutum tutulmaýar (gatnawyň wagty üýtgän uçuşyň wagty üýtgän ýagdaýynda);

Ýolagçynyň ýany bilen gidýän çagalar üçin ýeňillikler:

  • INF kategoriýaly ýolagçylar üçin 5ýaşa çenli 100% ýeňillik;
  • CHD kategoriýaly ýolagçylar üçin 5 ýaşdan 12 ýaşa çenli 50% ýeňillik;

Mugt daşalýan bagažyň kadasy 20kg(şol sanda 5kg el goşy öz içine alýar)