ONLINE AWIABILET ALMAGYŇ DÜZGÜNNAMA.
«Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň turkmenistanairlines.tm web sahypasy we turkmenistanairlines atly mobile goşundylary arkaly online awiabilet üpjün etmek we online arkaly töleg geçirmek hyzmatlaryny awiakompaniýanyň hereket edýän düzgünnamalary, nyrhnamalary, şertleri esasynda Size hödürleýär.
Online awiabilet almazyndan öň saýtda ýerleşdirilýän awiakompaniýanyň düzgünleri bilen tanyşmagyňyzy Sizden haýyş edýäris.
ONLINE AWIABILET ÜPJÜN ETMEK ÜÇIN BIRNÄÇE TAPGYRLARDAN YBARATDYR ÝAGNY;
BIRINJI TAPGYR.
1. Awiabilet üpjün edýän ýolagçynyň öz şahsy otaga bellige alynmagy zerur bolup durýar.
1.1 Şahsy otaga bellige alynmak üçin ýolagçynyň öz telefon belgisi "+993******", elektron poçtasy, we onuň şahsy açar sözi girizilýär. Hormatly müşderi şahsy otaga bellige alynnyňyzda açar sözini diňe özüňiz we hiç kime bermeli däldigi barada Size habar berýäris.
1.2 Şahsy otaga bellige alynmak üçin ýolagçynyň telefon belgisine +0757 “ýa-da awiakompaniýa tarapyndan başga telefon belgisine üýtgedilen ýagdaýynda” identifikasion belgileri ýolagçyny tassyklamak üçin ugradylar we ýolagçy tarapyndan ugradylan tassyklaýjy sanlary dogry girizilenden soň bellige alnar.
1.3 Şol bir telefon belgisi ýa-da elektron poçtasy arkaly täzeden bellige alynyp bolmaýar.
1.4 Şahsy otaga gireninden soňra ýolagçynyň özi girizen açar sözüni başga adamlara bermeli däl we berilen ýagdaýynda awiakompaniýa jogäpkerçilik çekmeýär.
1.5 Şahsy otaga gireniňizde kemçilikler ýüze çykan ýagdaýynda dessine itgroup@turkmenistanairlines.tm elektron salgysyna ýüze çykan sebäpleri we suratyny ugratmagyňyzy Sizden haýyş edýäris.
1.6 Awiakompaniýa tarapyndan ýolagçy online awiabilet üpjün etmek üçin 15 minudyň içinde (timelimit) www.turkmenistanairlines.tm web sahypasynda we turkmenistanairlines mobile goşundylarynda görkezilen maglumatlary doly we dogry doldurylmaly we bank hyzmatlary tarapyndan berlen wagtyň içinde ýa-da başga sebäpler esasynda töleg tölenmedik ýagdaýynda, ýolagçy tarapyndan maglumatlary ýalňyş görkezen ýagdaýynda, bilet üçin sargyt goýlanda görkezilen möhlet gutarandan soň awtomatiki usulda awiabilet ýatyrylar.
IKINJI TAPGYR.
2. Şahsy otaga bellige alnandan soňra ýolagçynyň özi uçuş ugruny saýlap awiabilet üpjün edip biler.
2.1 Ýolagçy gerek bolan ugruny, uçýan adam sanyny saýlap awiabilet üpjün etmek üçin “Ady Familýasy” “Doglan senesi” “Passport maglumatlary” habarlaşmak üçin töleýjiniň maglumatlary we ş.m zerur bolan ýerleri doldurmaly.
2.2 Ýolagçy ähli zerur bolan ýerleri doly we dogry dolduranyndan soňra online töleg bank hyzmatlaryny saýlap maglumat howpsuzlyk çäreleri esasynda ýolagçy öz şahsy kartynyň CVC açar kart belgileri we ady familýasy ş.m belgilerini bankyň öz töleg sahypasynda doly we dogry girizilmeli. “CVC” açar öz kartyňyzyň bankyna ýüz tutmak bilen alyp bilersiňiz.
2.3 Ähli zerur bolan maglumatlary doly we dogry girizilenden soňra bank töleg ulgamyndan, ýolagçynyň töleg üstünlikli ýerine ýetirilendigi tassyklanylyp ýolagça dessine awiabilet belgisi “PNR” we şo ýerde awiabiledyny ýükläp alyp biler. Şeýle hem şahsy otagyň kömegi bilen awiabiledynyň ähli taryhyny görüp biler.
2.4 Eger ýolagçya awiabilet üpjün edeninde girizen maglumatlary doly we dogry däl girizen ýagdaýynda awiabiledyň maglumatlaryny awiakompaniýa tarapyndan 3 harpdan kän bolmadyk belgilerini düzedilmez we awiakompaniýa jogapkärçilik çekmez. Emma ýolagçy awiabilet üpjün edeninde onuň passport seriýasy üýtgedilen ýagdaýynda, ýa-da nikadan geçip başga familýasyna üýtgedilen ýagdaýynda awiakompaniýanyň info@turkmenistanairlines.tm elektron salgysyna ähli tassyklaýjy resminalary bilen habar berilmelidir.
2.5 «Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti uçuş,ugry üýtgedilen ýagdaýynda ýa-da başga sebäplere görä ýolagça habar berilmeli bolan ýagdaýynda awiabilet alanyňyzda habarlaşmak üçin görkezilen telefon belgiňizi jaň arkaly ýa-da sms habar ugradylar, emma görkezilen telefon belgiňiz özüňiziňki bolman başga biriniňki olam size habar bermedik ýagdaýynda awiakompaniýa jogapkärçilik çekmeýär.
2.6 «Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti online awiabilet alanyňyzda, başga biri awiabilet alyp berip we awiabiledyň pul serişdesini gaýtarmak üçin isleg bildireniňizde diňe şahsy otaga bellige alynyp giren müşderi tarapyndan şol şahsy otagyň içinde awiabiledy gaýtaryp bolar we töleg geçirijiniň kartyna geçer.
2.7 Awiabilet alyp beren müşderiniň arasynda ýüze çykan jedeller we başga sebäplere awiakompaniýa jogapkärçilik çekmeýär.
ŞAHSY OTAGA GIRIŞ YGTYÝARNAMAŇYZ ÝAPYLAN ÝAGDAÝYNDA!
«Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan şahsy otaga bellige alynan telefon belgiňiz ýatyryp bilýändigi barada habar berýäris. We ony açdyrmak üçin awiakompaniýanyň merkezi binasyna gelmelidigiňiz barada Size habar berýäris.
1. Awiakompaniýanyň düzgünini bozup birnäçe adamlara awiabilet alynýandygy anyklanylan ýagdaýynda şahsy otaga giriş ygtyýarnamaňyz ýatyrylar we töleg üçin pul serişdeleriňiz yzyna gaýtarylmaz!
2. Awiakompaniýanyň online awiabilet satuw ulgamlaryna kiberhüjümleri ýerine ýetirilýändigi anyklanylan ýagdaýynda şahsy otaga giriş ygtyýarnamaňyz ýatyrylar.
3. Awiakompaniýa tarapyndan gerekli bolan resminalary talap etmäge haky bardyr.
«TÜRKMENISTAN» AWIAKOMPANIÝASY» AÇYK GÖRNÜŞLI PAÝDARLAR JEMGYÝETI ŞU AŞAKDAKY BELLIKLERE JOGAPKÄRÇILIK ÇEKMEÝÄR:
1. Pul birliginiň öwrülmegi esasynda ýüze çykan pul jemlerindäki tapawuda we bilediň pul serişdeleriniň bank kartyna yzyna gaýtarylmagy üçin bankyň hyzmat tölegine;
2. Yzyna gaýtarylýan awiabilediň pul serişdeleri bellenilen nyrhnamanyň ýerine ýetiriliş tertibine laýyklykda kesgitlenilýär. Ýagny, ýolagçy tarapyndan awiabiledi yzyna gaýtarmak boýunça aşakdaky nyrhlaryň ulanyş şertleri berjaý edilmedik ýagdaýynda awiakompaniýa jogapkärçilik çekmeýär
- eger-de, ýolagçy gatnawa wagtynda gelmedik ýagdaýynda;
- eger-de, ýolagçy uçuş wagtyna 24 sagatdan az galanda we 3 sagatdan giç galynman awiabiledi tabşyrylan ýagdaýda gelende;
- eger-de, ýolagçy howa gäminiň gatnawy ýerine ýetirmegine 3 sagatdan az galan ýagdaý gelende;
3. Awiabilet satyn alynyp halkara howa menzillerine gelen ýolagçylary, beýleki döwlet edaralarynyň talap eden resminamalary bolmandygy sebäpli uçuşdan alnyp galynmagyna.
4. Ýolagçynyň (onuň ynanan şahsyýetiniň ýa-da kanuny wekiliniň) howa gatnawyndan awiabiledini ýatyrmak we pul serişdeleriniň yzyna gaýtarmak hakynda arzany ýazmakdan gatnaw üçin töleg geçiren şahsyýetiň öňünde ýüz döndürendigi, netijede ýolagçy (onuň ynanan şahsyýeti ýa-da kanuny wekili) bilen gatnawy üçin töleg geçiren şahsyň arasynda ýüze çykan jedeller üçin.
5. Howa gatnawy üçin tölegiň geçirilmegi üçin ulanylan bank kartasynyň güýjüni ýitirendigini tassyklaýan resminama (howa gatnawy üçin tölegiň geçirilmegi üçin ulanylan bank kartasy yzyna gaýtarylmanyň amala aşyryljak hereket ediş möhleti geçen bolsa).
6. Awiakompaniýa tarapyndan ýolagçynyň awiabiledini yzyna gaýtarmak üçin goşmaça gerekli bolan resminamalary, maglumatlary talap etmeklige haky bardyr.
Habarlaşmak üçin; +993 (12) 23-03-18 / 23-03-15 / awiakompaniýanyň telefon belgilerine jaň etmek bilen tanşyp bilersiňiz.
@mail: infoturkmenistanairlines.tm