ÝERLI WE HALKARA GATNAWALARA HASABA ALYŞ

Üns beriň! Awiabiledyňyzy görkezilen ugraýan wagt ÝERLI WAGT bilen görkezilen. Ýolagçylar hasaba alyşy tamamlamak üçin we uçuşdan öň gerekli formallyklary ýetirmek üçin ätiýaç wagt bilen aerporta gelmelidirler. Hasaba alyş tamamlanandan soň gijä galan ýolagçylar uçuşa goýberilmeýärler.

AEROPORTDA HASABA ALYŞ

Awiakompaniýanyň ýerli gatnawlaryna hasaba alyşy we uçmakdan öň formallyklary geçmek (gümrük, migrasiýa barlaglary we beýlekiler) üçin awiabiledyňyzy görkezilen wagtdan 1 sagat 30 minut öňünden, halkara gatnawlaryna – 3 sagat öňünden aeroporta gelmäge maslahat berilýär.

Awiakompaniýanyň ýerli we halkara gatnawlaryna ýolagçylary hasaba alyş, uçmak wagtyndan 40 minut öňünden tamamlanýar.

Hormatly ýolagçylar üns beriň!

Aşgabat halkara howa menzili Aşgabat şäheriniň Häkiminiň 02.11.2020ý. seneden çykaran №1738 Kararyna laýyklykda, etrap häkimliklerinde döredilen toparlar tarapyndan Aşgabat şäherinden welaýatlara gitmäge isleg bildirýän raý...

Biz bilen habarlaşmak