“Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň howa gämilerinde halkara gatnawlary ýerine ýetirmek boýunça gatnawlarda ýolagçy nyrhlaryň ulanyş şertleri

1. Ugruň görnüşibir tarapa (OW).


Ekonom klass

X - Türkmenistanyň raýatlary üçin

aňryçäk duralga 120 gün

Daşamak hakyndaky şertnamasynyň ýatyrylmagy (şertleriň üýtgedilmegi) boýunça tölegler:


- Uçuşa gelmedik ýagdaýynda awiabilediň tutumy 100 USD barabar (uçuşdan 60 minut öň we soň) ýöne ýersiz INF kategoriýaly ýolagçylar muňa degişli däl;
Uçuşdan ýüz döndirilen ýagdaýyndaky tutumlar, ýöne ýersiz INF kategoriýaly ýolagçylar muňa degişli däl:


- uçuşa 5 güne çenli tutum alynmaýar;


- uçuş wagtyna 5 günden az galanda we 72 sagada çenli tabşyrylan ýagdaýynda 10% tutum tutulýar;
- uçuş wagtyna 72 sagatdan az galanda we 48 sagada çenli tabşyrylan ýagdaýynda 15% tutum tutulýar;
- Uçuş wagtyna 48 sagatdan az galanda we 24 sagada çenli tabşyrylan ýagdaýynda 20% tutum tutulýar;
- Uçuş wagtyna 24 sagatdan az galanda we uçuşdan soň gatnawdan ýüz döndirilip, tabşyrylan ýagdaýynda 25% tutum tutulýar;
- Gatnaw gatnadyjy tarapyndan ýatyrylan ýagdaýynda 0 % tutum tutulmaýar (doly gaýtaryp berilmeklige degişlidir);


Uçuş wagtyny üýtgetmek üçin tutumlar:


- uçuşa 5 güne çenli tutum alynmaýar;
- uçuş wagtyna 5 günden az galanda we 96 sagada çenli wagtyny üýtgetmek ýagdaýynda 10% tutum tutulýar;
- uçuş wagtyna 96 sagatdan az galanda we 72 sagada çenli wagtyny üýtgetmek ýagdaýynda 15% tutum tutulýar;
- uçuş wagtyna 72 sagatdan az galanda we 24 sagada çenli wagtyny üýtgetmek ýagdaýynda 20% tutum tutulýar;
- uçuş wagtyna 24 sagatdan az galanda we uçuşdan soň wagtyny üýtgetmeli bolanda 20% tutum tutulýar;
- Gatnaw gatnadyjy tarapyndan ýatyrylan ýagdaýynda 0 % tutum tutulmaýar


Ýolagçynyň ýany bilen gidýän çagalar üçin ýeňillikler:


- INF kategoriýaly ýolagçylar üçin 2 ýaşa çenli 90% ýeňillik berilýär; Şeýle hem, halkara gatnawlarda ata-enesiniň haýsy hem bolsa ýeke özi iki sany ýa-da ekiz çagalary bolanda, uçuşda howpsuzlygy üpjün etmek maksady bilen, iki sany INF derejeli ýolagçynyň birini INF beýlekisini CHD derejeli ýolagçy hökmünde tölegli resmileşdirmekligi üpjün etmeli.

2. Ugruň görnüşi – iki tarapa (RT).

Ekonom klass
Y - Türkmenistanyň raýatlary üçin
aňryçäk duralga 180 gün
Ugruň görnüşi – iki tarapa (RT).

Daşamak hakyndaky şertnamasynyň ýatyrylmagy (şertleriň üýtgedilmegi) boýunça tölegler:


- Uçuşa gelmedik ýagdaýynda awiabilediň tutumy 100 USD barabar (uçuşdan 60 minut öň we soň) ýöne ýersiz INF kategoriýaly ýolagçylar muňa degişli däl;

Uçuşdan ýüz döndirilen ýagdaýyndaky tutumlar, ýöne ýersiz INF kategoriýaly ýolagçylar muňa degişli däl:
uçuşa 5 gün möhlete çenli tutum alynmaýar;
- Uçuş wagtyna 5 gün az galanda we 72 sagada çenli tabşyrylan ýagdaýynda 10% tutum tutulýar;
- Uçuş wagtyna 72 sagatdan az galanda we 48 sagada çenli tabşyrylan ýagdaýynda 15% tutum tutulýar;
- Uçuş wagtyna 48 sagatdan az galanda we 24 sagada çenli tabşyrylan ýagdaýynda 20% tutum tutulýar;
- Uçuş wagtyna 24 sagatdan az galanda we uçuşdan soňra tabşyrylan ýagdaýynda 25% tutum tutulýar;

Awiabilediň bir tarapy ulanylyp, ikinji tarapyny ulanman ýolagçy tarapyndan yzyna gaýtarylan ýagdaýynda ulanyş şertiniň tutumlaryna laýyklykda tölegli we halkara ugurlarda hereket edýän bir taraplaýyn bellenilen Х(120DY)OW nyrhdan hasaplanylmaga degişlidir.

Uçuş wagtyny üýtgetmek üçin tutumlar:


uçuşa 5 gün möhlete çenli tutum alynmaýar;
- Uçuş wagtyna 5 gün az galanda we 96 sagada çenli tabşyrylan ýagdaýynda 10% tutum tutulýar;
- Uçuş wagtyna 96 sagatdan az galanda we 72 sagada çenli tabşyrylan ýagdaýynda 15% tutum tutulýar;
- Uçuş wagtyna 72 sagatdan az galanda we 24 sagada çenli tabşyrylan ýagdaýynda 20% tutum tutulýar;
- Uçuş wagtyna 24 sagatdan az galanda we uçuşdan soňra tabşyrylan ýagdaýynda 25% tutum tutulýar;


Ýolagçynyň ýany bilen gidýän çagalar üçin ýeňillikler:


- INF kategoriýaly ýolagçylar üçin 2 ýaşa çenli 90% ýeňillik berilýär; halkara ugurlarda ata-enesi aýry milletden bolan INF kategoriýaly ýolagçylar ata-enesiniň ulanýan nyrhynyň görnüşine, ýagny, şol awiabilede baglap resmileşdirmäge degişlidir. Şeýle hem, halkara gatnawlarda ata-enesiniň haýsy hem bolsa ýeke özi iki sany ýa-da ekiz çagalary bolanda, uçuşda howpsuzlygy üpjün etmek maksady nilen, iki sany INF derejeli ýolagçynyň birini INF beýlekisini CHD derejeli ýolagçy hökmünde tşlegli resmileşdirmekligi üpjün etmeli.
- CHD kategoriýaly ýolagçylar üçin 2 ýaşdan 12 ýaşa çenli 25% ýeňillik; şu agzalan ýolagçynyň derejesi üçin raýatlygyna baglylykda, aýratyn ýer bilen üpjün edilip awiabilet resmileşdirmeklige degişlidir.