“Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň howa gämilerinde halkara gatnawlary ýerine ýetirmek boýunça gatnawlarda ýolagçy nyrhlaryň ulanyş şertleri


Ekonom klass


X - Türkmenistanyň raýatlary üçin


aňryçäk duralga 120 gün


Ugruň görnüşi – bir tarapa (OW).


Daşamak hakyndaky şertnamasynyň ýatyrylmagy (şertleriň üýtgedilmegi) boýunça tölegler:


- Uçuşa gelmedik ýagdaýynda awiabilediň tutumy 100 USD barabar (uçuşdan 60 minut öň we soň) ýöne ýersiz INF kategoriýaly ýolagçylar muňa degişli däl;
Uçuşdan ýüz döndirilen ýagdaýyndaky tutumlar, ýöne ýersiz INF kategoriýaly ýolagçylar muňa degişli däl:


- uçuşa 5 güne çenli tutum alynmaýar;


- uçuş wagtyna 5 günden az galanda we 72 sagada çenli tabşyrylan ýagdaýynda 10% tutum tutulýar;
- uçuş wagtyna 72 sagatdan az galanda we 48 sagada çenli tabşyrylan ýagdaýynda 15% tutum tutulýar;
- Uçuş wagtyna 48 sagatdan az galanda we 24 sagada çenli tabşyrylan ýagdaýynda 20% tutum tutulýar;
- Uçuş wagtyna 24 sagatdan az galanda we uçuşdan soň gatnawdan ýüz döndirilip, tabşyrylan ýagdaýynda 25% tutum tutulýar;
- Gatnaw gatnadyjy tarapyndan ýatyrylan ýagdaýynda 0 % tutum tutulmaýar (doly gaýtaryp berilmeklige degişlidir);


Uçuş wagtyny üýtgetmek üçin tutumlar:


- uçuşa 5 güne çenli tutum alynmaýar;
- uçuş wagtyna 5 günden az galanda we 96 sagada çenli wagtyny üýtgetmek ýagdaýynda 10% tutum tutulýar;
- uçuş wagtyna 96 sagatdan az galanda we 72 sagada çenli wagtyny üýtgetmek ýagdaýynda 15% tutum tutulýar;
- uçuş wagtyna 72 sagatdan az galanda we 24 sagada çenli wagtyny üýtgetmek ýagdaýynda 20% tutum tutulýar;
- uçuş wagtyna 24 sagatdan az galanda we uçuşdan soň wagtyny üýtgetmeli bolanda 20% tutum tutulýar;
- Gatnaw gatnadyjy tarapyndan ýatyrylan ýagdaýynda 0 % tutum tutulmaýar


Ýolagçynyň ýany bilen gidýän çagalar üçin ýeňillikler:


- INF kategoriýaly ýolagçylar üçin 2 ýaşa çenli 90% ýeňillik berilýär; Şeýle hem, halkara gatnawlarda ata-enesiniň haýsy hem bolsa ýeke özi iki sany ýa-da ekiz çagalary bolanda, uçuşda howpsuzlygy üpjün etmek maksady bilen, iki sany INF derejeli ýolagçynyň birini INF beýlekisini CHD derejeli ýolagçy hökmünde tölegli resmileşdirmekligi üpjün etmeli.