«Türkmenhowaýollary» agentliginiň ýerli ugurlaryny “Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň howa gämilerinde ýerine ýetirmek boýunça gatnawlarda Türkmenistanyň raýatlary bolan ýolagçy nyrhlaryň ulanyş şertleri

Ekonom klass

V - Türkmenistanyň raýatlary üçin

aňryçäk duralga 90 gün

Uguryň görnüşi – bir tarapa (OW) we gidiş-gaýdyş (RT)

Daşamak hakyndaky şertnamasynyň ýatyrylmagy (şertleriň üýtgedilmegi) boýunça tölegler:

  • Uçuşa gelmedik ýagdaýynda awiabilediň tutumy 25% barabar (uçuşdan 40 minut öň we soň) ýöne ýersiz INF kategoriýaly ýolagçylar muňa degişli däl;

Uçuşdan ýüz döndirilen ýagdaýyndaky tutumlar, ýöne ýersiz INF kategoriýaly ýolagçylar muňa degişli däl:

  • Uçuş wagtyna 24 sagatdan az galanda we 3 sagatda çenli tabşyrylan ýagdaýynda 10% tutum tutulýar;
  • Uçuş wagtyndan ýüz öwürilen ýagdaýynda gatnawyň ýerine ýetirmegine 3 sagatdan az galanda 25% tutum tutulýar;
  • Uçuşdan mejbury ýüz öwürilen ýagdaýynda 0 % tutum tutulmaýar (doly gaýtaryp berilmeklige degişlidir);

Uçuş wagtyny üýtgetmek üçin tutumlar:

  • 24 sagatdan az galanda we 3 sagatdan köp bolan ýagdaýynda 10% tutum tutulýar;
  • Gatnawyň ýerine ýetirilmegin 3 sagatdan az galan ýagdaýynda 25% tutum tutulýar;
  • Uçuşyň şertlerinden mejbury ýüz öwürilen ýagdaýynda 0 % tutum tutulmaýar (gatnawyň wagty üýtgän uçuşyň wagty üýtgän ýagdaýynda);

Ýolagçynyň ýany bilen gidýän çagalar üçin ýeňillikler:

  • INF kategoriýaly ýolagçylar üçin 5ýaşa çenli 100% ýeňillik;
  • CHD kategoriýaly ýolagçylar üçin 5 ýaşdan 12 ýaşa çenli 50% ýeňillik;

Mugt daşalýan bagažyň kadasy 20kg(şol sanda 5kg el goşy öz içine alýar)