«Türkmenistan» awiakompaniýasy » açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine degişli www.turkmenistanairlines.tm web sahypasyndan satyn alynan awiabiletleri yzyna gaýtarmagyň syýasaty

«Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti diýip atlandyrylýar (mundan beýläk awiakompaniýa) we onuň garamagyndaky online awiabilet satuw saýtynyň turkmenistanairlines.tm hyzmatyny ulanýan ýolagçylaryň familiýasy we ady, doglan senesi ýaly şahsy maglumatlarynyň üýtgedilmegi sargytnamanyň ýatyrylmagyna, sargytnamada ylalaşylan nyrhlaryň güýjüniň ýitmegine getirýär, sargytnamada ýolagçynyň bu maglumatlarynyň üýtgedilmegi üçin awiabiledy ýatyryp we täze awiabilet resmileşdirilmegi zerurdyr. Sargytnama boýunça töleg geçirilen we ol boýunça awiabiletleriň çykarylan ýagdaýynda, pul serişdeleriniň yzyna gaýtarylmagy awiakompaniýanyň düzgünlerine laýyklykda we awiakompaniýa tarapyndan kesgitlenilen tutumlaryň saklanmagy bilen ýolagçynyň awiabilet üçin töleg amala aşyran plastik kartyna gaýtarylýandygy we aşakdaky görkezilen maglumatlar bilen tanşyp bilýändigiňiz barada Size habar berýäris.

Hormatly ýolagçylar www.turkmenistanairlines.tm web sahypasynda görkezilen maglumatlary doly we dogry doldurmagyňyzy we töleg tölenmedik ýagdaýynda, ýolagçy maglumatlary ýalňyş görkezen ýagdaýynda, bilet üçin sargyt goýlanda görkezilen möhlet gutarandan soň awtomatiki usulda ýatyrylar.

Ýolagçynyň awiabiletyny yzyna tabşyrmak üçin gerekli bolan maglumatlaryny online web sahypada ýa-da +99 (312) 37-84-32 23-03-18 37-84-52 23-45-51 awiakompaniýanyň telefon belgilerine jaň etmek bilen tanşyp bilersiňiz.

Howa gatnawynyň online awiabiledynyň pul serişdelerini yzyna gaýtarmak üçin arzanyň nusgasy (arzanyň nusgasyny almak üçin düwmejige basyňARZA); arzany dolduryp elektron görnüşindeinfo@turkmenistanairlines.tmelektron salgysyna ugradaýyn.
Online awiabilety yzyna gaýtarmak.

Ýolagçy şu aşakda bellenilen hereketleri ýerine ýetirmek bilen, online awiabiledyňyzyň pul serişdesini gaýtaryp bilersiňiz. Ýagny online awiabilet satuw saýtyndawww.turkmenistanairlines.tm üpjün edilen awiabiletler (online) elektron görnüşinde yzyna gaýtaryp bolar
Online awiabilet satuw saýty arkaly üpjün edilen awiabilediň pul serişdesini yzyna gaýtarmak hakynda arzadaky maglumatlary ýolagçy tarapyndan doldurylmaly we gerekli bolan resminalar esasynda amala aşyrylýar:
1) ýolagçynyň kämillik ýaşyna ýeten we ukyply bolan ýagdaýynda – ýolagçynyň özi ýa-da ynanç haty berilen şahsyýetiň tarapyndan;
2) ýolagçynyň kämillik ýaşyna ýetmedik ýa-da ukyply bolmadyk ýagdaýynda – onuň kanuny wekili tarapyndan (ene-atasy, hossarlary we ş.m.).
Online awiabilet satuw saýtyndan turkmenistanairlines.tm üpjün edilen awiabiledynyň pul serişdeleriniň yzyna gaýtarylmagy howa gatnawynyň awibiletyna tölegini geçiren şahsyýetiň talap etmegi esasynda, diňe ýolagçy tarapyndan (onuň ynanan şahsyýeti ýa-da kanuny wekili tarapyndan) doldurylan howa gatnawynda uçmaýandygy we pul serişdelerini yzyna gaýtarmak baradaky arza esasynda ýerine ýetirilýär.
· Awiabiledy yzyna gaýtarmak boýunça arzanyň bellenilen görnüşi
· Doldurylan arzanyň bellenilen görnüşini info@turkmenistanairlines.tm elektron poçta salgysyna iberilmelidir.
· “Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti www.turkmenistanairlines.tm web saýtyndan başga saýtlarda satyn alnan awiabilet üçin pul serişdelerini yzyna gaýtarmaýar. Awiakompaniýanyň ýokarda görkezilen web saýtyndan satyn alynan awiabilet diňe şol saýt arkaly yzyna gaýtarylýar.

Howa gatnawyndan ýüz öwürmek barada ýazan arzaňyz esasynda uçuş ugruňyz ýatyrylar we gaýtadan dikeltmek müňkinçiligi ýokdugu barada habar berýäris.

Biledi yzyna gaýtarmak boýunça arza her bir ýolagçy üçin aýratyn doldurylýar.

Awiaiblety yzyna gaýtarmak üçin şu resminamalar talap edilýär:

Uçuşy ýatyrmakhem-de awiabileta sarp edilen pul serişdelerini yzyna gaýtarmak hakynda doldurylan arzanyň nusgasy;
2. -Awiabileti yzyna gaýtarmak üçin ýolagçynyň töleg geçiren kartasynyň bank rekwezitlary; (bank tarapyndan ýa-da tehniki sebäplere görä kemçilikler ýüze çykan ýagdaýynda bank rekwezitlary awiakompaniýa tarapyndan talap edilende zerur bolup durýar).

Biledi yzyna gaýtarmaly bolsa, şu aşakdaky tutulyp galmalar ediler:

- Yzyna gaýtaryljak pulyň mukdary hasaplanar: "Biletiň bahasy", yzyna gaýtarmak prosedurasy üçin töleg we howa gatnawçysynyň uçuşy ýatyrandygy (uçuşdan ýüz öwürendigi) üçin jerimeler tutulyp alynýar.
- Programma gidiş senesiniň ýakynlygyna baglylykda öz gezeginde nobata görä işlenýär.
- Awiakompaniýa biletleriniň yzyna gaýtarylmagyny tassyklandan soň, pul serişdeleri 20 (ýigrimi) iş günüň içinde yzyna gaýtarylýar.
- Eger pul serişdäňiz yzyna gaýtarylmadyk ýagdaýynda bilen islendik bankomatlaryň kömegi bilen gysgaça elektron rekwezitlaryňyzy alyp awiakompiýa habar berip bilersiňiz.

Online awiabilet üpjün edilen ýolagçynyň plastik kartynyň ulanyş
möhleti gutaran ýada başga sebäplere göre kemçilikler ýüze çykan ýagdaýynda aşakdaky görkezilen bellikler esasynda degişli işler ýerine ýetiriler:

1) Howa gatnawy üçin tölegiň geçirilmegi üçin ulanylan bank kartasynyň yzyna gaýtarmak üçin amala aşyryljak hereket ediş möhleti bar bolsa, onda pul serişdeleri agzalan bank kartasyna geçiriler.
2) Howa gatnawynyň awiabiledyna töleg üçin ulanylan bank kartasy yzyna gaýtarylmanyň amala aşyryljak hereket ediş möhleti geçen bolsa, onda pul serişdeleriniň geçirilme usuly her bir aýratyn ýagdaýda kesgitlener.
3) Bank tarapyndan ýa-da tehniki sebäplere görä ýolagçynyň ýazan arzasy esasynda pul serişdesini gaýtarmak üçin awiakompaniýanyň talap etmegine görä ýolagçynyň bank rekwezitlary ýag-ny hakykatdan töleg amala aşyrandygy barada maglumatlary zerur bolup durýar.
«Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti şu aşakdaky belliklere jogapkärçilik çekmeýär:
1. Pul birliginiň öwrülmegi esasynda ýüze çykan pul jemlerindäki tapawuda we bilediň pul serişdeleriniň bank kartyna yzyna gaýtarylmagy üçin bankyň hyzmat tölegine;
2. Uçuş wagtyna 24 sagatdan köp wagt galanda uçuşy ýatymak üçin töleg kabul edilmeýär;
3. Uçuş wagtyna 24 sagatdan az wagt galanda ýa-da uçuşdan soň uçuşy ýatyrmak üçin awiabiletyň umumy pul serişdesinden 15% töleg tutulýar;
4. Yzyna gaýtarylýan awiabiletyň pul serişdeleri bellenilen nyrhnamanyň ýerine ýetiriliş tertibine görä kesgitlenilýär. Bu barada web saýt arkaly tanşyp ýa-da awiakompaniýanyň telefon belgileri: + 993(12) 37-84-32; 23-03-18; 37-84-52 we 23-45-51, şeýle hem info@turkmenistanairlines.tm elektron salgysyna ýüz tutup maglumat almagy maslahat berýäris;
5. Degişli pul serişdeleri ähli zerur resminamalar kabul edilenden soň 20 (ýigrimi) iş günüň dowamynda yzyna gaýtarylýar.
6. Awiabilet satyn alynyp halkara howa menzillerine gelen ýolagçylary, beýleki döwlet edaralarynyň talap eden resminamalary bolmandygy sebäpli uçuşdan alnyp galynmagyna.
7. Ýolagçynyň (onuň ynanan şahsyýetiniň ýa-da kanuny wekiliniň) howa gatnawyndan awiabiledyny ýatyrmak we pul serişdeleriniň yzyna gaýtarmak hakynda arzany ýazmakdan gatnaw üçiň töleg geçiren şahsyýetiň öňünde ýüz öwrendigi, netijede ýolagçy (onuň ynanan şahsyýeti ýa-da kanuny wekili) bilen gatnawy üçin töleg geçiren şahsyň arasynda ýüze çykan jedeller üçin.
8. Howa gatnawy üçin tölegiň geçirilmegi üçin ulanylan bank kartasynyň güýjini ýitirendigini tassyklaýan resminama (howa gatnawy üçin tölegiň geçirilmegi üçin ulanylan bank kartasy yzyna gaýtarylmanyň amala aşyryljak hereket ediş möhleti geçen bolsa).
9. Awiakompaniýa tarapyndan ýolagçynyň awiabiledyny yzyna gaýtarmak üçin goşmaça gerekli bolan resminalary, maglumatlary talap etmeklige haky bardyr.
Online awiabilety çalyşmak ýa-da başga bir adamyň adyna geçirmek.

Online awiabilet satuw saýtyndan www.turkmenistanairlines.tm satyn alnan awiabilety çalyşmak mümkin däl. Diňe degişli tertipde yzyna tabşyryp, soňra bolsa täze bilet almaklyk mümkin. Has giňişleýin maglumat üçin aragatnaşyk merkezine ýüz tutmagy maslahat berýäris:

Awiakompaniýa tarapyndan bileti yzyna gaýtarmak baradaky arzany kabul etmek üçin zerur bolan goşmaça maglumatlary talap etmeklige haky bardyr.