ONLINE AWIABILEDY GAÝTARMAGYŇ DÜZGÜNNAMASY.
«Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň turkmenistanairlines.tm online awiabilet satuw saýty we turkmenistanairlines atly mobile goşundylary arkaly online awiabiledy gaýtarmagyň düzgünnamasy.
Online awiabiledy almak üçin Şahsy otaga bellige alynmak zerur bolup durýandygy sebäpli online awiabiledy elektron görnüşinde yzyna gaýtarmak üçin awiabilet alan ýolagçy özi şahsy otagyň kömegi bilen awiabiledyny gaýtaryp biler;
1. Ýolagçy şahsy otaga girmek bilen öz alan awiabiletleriniň ählisi görüp biler.
1.2 Ýolagçy şahsy otaga islendik mobile goşundylaryndan ýa-da komputerlerden browseriň üsti bilen öz şahsy telefon belgisini we açar sözini girizmek bilen şahsy otaga girip “ awiabiledyň taryhy” diýen böleginde awiabiledini saýlamaly.
1.3 Soňra şo ýerde awiabiledyny ýükläp almak ýa-da awiabiledyny ýatyrmak düwmesi çykar.
1.4 Awiabiledy ýükläp almak düwmesine basmak bilen ýolagçy öz awiabiledyny islendik ýerde elektron görnüşinde ýükläp alyp biler.
1.5 Awiabiledyny gaýtarmak düwmesine basyp ýolagçy özi awiabiledyny “split” uçmaly adamlaryny bölüp bilýär ýa-da ähli awiabiledyny gaýtaryp biler we awiakompaniýanyň nyrhlary ulanyş şertleri esasynda talaba laýyk awiabiledynyň pul serişdesi 3 günüň dowamynda yzyna gaýtarylar.
1.6 Ýolagçynyň pul serişdeleri yzyna gaýtarylanda diňe töleg geçirijiniň kartyna geçýär.
1.7 Eger ýolagçynyň awiabiledy yzyna gaýtarylan, onuň hem özi habary ýok bolan ýagdaýynda awiakompaniýa jogapkärçilik çekmeýär. Sebabi ýolagçynyň özi şahsy otaga girip awiabiledyny gaýtarýar, üçinji taraplar “ başga biri alyp beren bolsa” ol hem awiabiledyny gaýtarandygy anyklanylan ýagdaýynda awiakompaniýa jogapkärçilik çekmeýär.
2. Hormatly ýolagçylar eger siziň töleg kartyňyz bank tarapyndan ýatyrylan ýa-da kartyň ulanyş senesi gutaran ýagdaýynda, töleg kartyňyzy öz bankyňyza ýüz tutup açdyrmagyňyzy Sizden haýyş edýäris.

2.1 Töleg kartyňyz açylmadyk ýa-da ýatyrylan ýagdaýynda awiakompaniýa kartyňyza pul serişdeleriňiz gaýtaryp bilmeýändigi barada habar berýäris.
2.2 Töleg kartyňyz açylan ýagdaýynda info@turkmenistanairlines.tm elektron salgysyna açdyrandyňyz barada we PNR belgiňiz, açdyrandygyz barada resmilalary ugratmagyňyzy haýyş edýäris.

3. Ýolagçynyň töleg kartyna diňe tehniki sebäplere görä pul serişdeleri gaýtarylmaýandygy anyklanylan ýagdaýynda aşakdaky görkezilen resminalaryň nusgalary we şul arzany dolduryp info@turkmenistanairlines.tm online poçtasyna ugratmak zerur bolup durýar. “ARZA” diýen düwmesine basyň.
3.1 Uçýan ýolagçynyň pasportynyň nusgasy.
3.2 Töleg geçirijiniň pasportynyň nusgasy.
3.3 Töleg geçendigi barada bank rekwezitlary.
3.4 Elektron arzany doly we dogry dolduryp ugradylmaly.
4. Howa gatnawyndan ýüz öwürmek barada ýazan arzaňyz esasynda ýa-da elektron görnüşinde awiabiledy yzyna gaýtarmak düwmesine basanyňyzdan soň uçuş ugruňyz ýatyrylar we gaýtadan dikeltmek müňkinçiligi ýokdugy barada habar berýäris.
Ýolagçynyň awiabiledini yzyna tabşyrmak üçin gerekli bolan maglumatlaryny online web sahypada ýa-da +993 (12) 23-03-18 / 23-03-15 / awiakompaniýanyň telefon belgilerine jaň etmek bilen tanşyp bilersiňiz.