SANLY AWIABILET BOÝUNÇA HABARLAŞMAK ÜÇIN TEL WE ELEKTRON SALGY

Ýolagçynyň awiabiledini yzyna tabşyrmak üçin gerekli bolan maglumatlaryny online web sahypada ýa-da +993 (12) 39-17-78 / 39-17-47 / 39-17-70awiakompaniýanyň telefon belgilerine jaň etmek bilen tanşyp bilersiňiz.

Elektron salgymyz info@turkmenistanairlines.tm

 

SANLY AWIABILEDY YZYNA GAÝTARMAK

Hormatly ýolagçylar www.turkmenistanairlines.tm web sahypasynda görkezilen maglumatlary doly we dogry doldurmagyňyzy, töleg tölenmedik ýagdaýynda, ýolagçy maglumatlary ýalňyş görkezen ýagdaýynda, bilet üçin sargyt goýlanda görkezilen möhlet gutarandan soň awtomatiki usulda ýatyrylar.

 

Howa gatnawynyň online awiabilediniň pul serişdelerini yzyna gaýtarmak üçin arzanyň nusgasy (arzanyň nusgasyny almak üçin düwmejige basyň ARZA);

 

Görkezilen arzany ýükläp alanyňyzdan soňra ony doly we dogry dolduryp info@turkmenistanairlines.tm elektron salgysyna ugratmagyňyzy Sizden haýyş edýäris.

 

Gaşmaça maglumatlar bilen şu ýerde tanşyp bilersiňiz! ? ( GOŞMAÇA MAGLUMAT )