Ugry gözlemek

Ýerli we halkara gatnawalara hasaba alyş

Üns beriň! Petekdäki görkezilen ugraýan wagt ÝERLI WAGT bilen görkezilen. Ýolagçylar hasaba alyşy tamamlamak üçin we uçuşdan öň gerekli formallyklary ýetirmek üçin ätiýaç wagt bilen aerporta gelmelidirler. Hasaba alyş tamamlanandan soň gijä galan ýolagçylar uçuşa goýberilmeýärler.

Aeroportda hasaba alyş

Awiakompaniýanyň ýerli gatnawlaryna hasaba alyşy we uçmakdan öň formallyklary geçmek (gümrük, migrasiýa barlaglary we beýlekiler) üçin petekde görkezilen wagtdan 1 sagat 30 minut öňünden, halkara gatnawlaryna – 3 sagat öňünden aeroporta gelmäge maslahat berilýär.

Awiakompaniýanyň ýerli we halkara gatnawlaryna ýolagçylary hasaba alyş, uçmak wagtyndan 40 minut öňünden tamamlanýar.

Maglumat

Täzelikler

Halkara howa menzili

Ganaty açan ägirt uly ölçegli guş aeroporta barýanlary garşylaýar. Ondan bakyşy aýyrmak kyn we golaý baryberende ol öz belentligi we nurly şekili bilen geň galdyrýar.

"Türkmenistan" Awiakompaniýasy

Häzir Türkmenhowaýollary ýylda 2 million ýolagçylary gatnadýar. Howa ulaglar kärhanasynyň uçarlaryň parkynyň giňelmegi we ugur torunyň ösüşi bilen ýolagçylaryň sany ýylda 15-20% artýar.

Ýapyk Binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary

Türkmenistan 2017 ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlary geçirmek üçin hukugy Merkezi azia sebitinde ilkinji bolup aldy. Bu waka dünýäde giň ýaňy getirdi we biziň ýurdumyz üçin alamatlandyryjy waka boldy.

+12
2-12
az 2
ekonom
Biznes